Ondernemingsgegevens:
Tom Samyn-Vitse
WDG Service
Busseniershof 49, 8970 Poperinge
info@wdgservice.be
+32 496 69 01 54
BTW BE 0685.373.789
RPR Leuven

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Wdg Service, een Comm.V.met maatschappelijke zetel te Busseniershof 49
te 8970 Poperinge, BTW BE 0685.373.789 RPR Leuven, (hierna Wdg Service) biedt
haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die
geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (Klant). Bij het
plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Wdg Service moet de Klant deze
Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze
Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de
Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk
door Wdg Service aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW en alle andere verplicht door
de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart
vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De
bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn
in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie
onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in
het aanbod binden Wdg Service niet. Wdg Service is wat de juistheid en volledigheid
van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Wdg Service
is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid,
leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met
onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of
ingetrokken door Wdg Service. Wdg Service kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft
of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen
Om te bestellen volstaat het om op de overzichtspagina op het winkelmandje te klikken of op de
produktpagina op de knop Add to cart te klikken.
Wanneer alle producten besteld zijn klik je rechtsbovenaan op Winkelwagen waar je een
overzicht krijg van alle bestelde produkten. Hier is het mogelijk om eventueel een ontvangen
kortingscode in te vullen.
Klik vervolgens op Verder naar afrekenen. Hier kan je je adresgegevens aanvullen, de
leveringswijze en de betaalwijze kiezen. Afhankelijk van je keuze worden betaal- en of
leveringskosten in rekening gebracht.
De Klant heeft de keuze tussen de volgende gratis betaalwijzen via
IDeal
Wdgservice.be is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de
Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Alle onze zendingen worden verstuurd met bpost. Elke levering via bpost is
onderworpen aan een leveringskost afhankelijk van het gewicht van de zending. Deze kostprijs
wordt duidelijk aangegeven in het controlescherm van de checkout procedure.
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België of andere landen van de
Europese Unie.
Enkel pakketten tot max. 30kg worden afgeleverd aan de standaard voorgestelde
transporttarieven. Voor zwaardere pakketten nemen wij contact op om de meeste efficiente
transportmethode voor te stellen. De kostprijs is steeds ten laste van de klant (reeds betaalde
transportkosten worden steeds in mindering gebracht)
De meeste recente leveringsinformatie kan door ons te contacteren.
Ten slotte is het ook mogelijk om je levering zelf af te halen. Afhaling is gratis binnen de
openingsuren van de winkel of op afspraak. De openingsuren zijn te raadplegen op de webshop.
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de
woonplaats van de Klant geleverd binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere
tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Wdg Service
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem
aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.
Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van
de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de
Wdg service was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de
exclusieve eigendom van Wdg Service
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Wdg Service
te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou
komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument
artikelen online aankopen bij Wdg Service.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van
redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de
Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Wdg Service, Busseniershof 49 8970 Poperinge, +32 496 69 01 54
via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen
van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het
bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening
van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na
de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Wdg Service. heeft
meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Wdg Service, Busseniershof 49 8970 Poperinge.
De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is
verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
terugzenden van de goederen voor zijn rekening nemen.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt
Wdg Service. zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te
eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de
goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking
van de goederen vast te stellen.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren,
gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Wdg Service alle tot op dat moment van de
Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen
binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Wdg Service op de hoogte is gesteld van de
beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan
Wdg Service wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van
levering dan de door Wdg Service geboden goedkoopste standaard levering worden niet
terugbetaald.
Wdg Service betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de
oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd;
in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij
verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke
garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie
laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant
contact op te nemen met de Wdg Service klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te
bezorgen aan Wdg Service
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Wdg Service zo snel mogelijk inlichten. In ieder
geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te
worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten
gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel
waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding,
aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander
abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop,
desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs
door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van Wdg Service is bereikbaar op het telefoonnummer +32 496 69 01 54,
via e-mail op info@wdgservice.be of per post op het volgende adres Busseniershof 49, 8970 Poperinge.
Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Wdg Service. beschikt, is de
Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege
en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.
Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling
verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Wdg Service. zich het recht voor de niet (volledig)
betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Wdg Service respecteert de Belgische wet van 8
december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de
persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende
doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling,
versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.
Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en
ondertekende aanvraag aan Wdg Service, Busseniershof 49, 8970 Poperinge, info@wdgservice.be,
gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook
vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen
het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot
Wdg Service, Busseniershof 49, 8970 Poperinge, info@wdgservice.be
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren
of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het
gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Wdg Service heeft
dus geen toegang tot uw paswoord.
Wdg Service houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke
pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Wdg Service,
Busseniershof 49, 8970 Poperinge, info@wdgservice.be

Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst
worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van
uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.
Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een
machine identificeren.
Wdg Service gebruikt 2 soorten cookies:
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en
die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de
vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de
gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van
derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google
Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit
kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy,
die het verder surfen op de website echter niet verhindert.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een
waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw
harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie).
Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen
verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit
op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere
bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Wdg Service om één van de in deze Voorwaarden
opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien
worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten
aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen
wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Wdg Service. Ingeval van
tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen
dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal
privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.
De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping
Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt
herroepen.
Aan Wdg Service, Busseniershof 49, 8970 Poperinge, info@wdgservice.be:
Ik/Wij () deel/delen () u hierbij mede dat ik/wij () onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst () herroep/herroepen (): Besteld op ()/Ontvangen op (): Naam/Namen consument(en) : Adres consument(en) : Handtekening van consument(en): Datum : ()

Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

© Copyright 2023 by WDG Service